« بسم الله الرحمن الرحيم »

« اعراف / 170 »

و كسانی كه بوسيله كتاب [(قرآن)، خود و ديگران را از هرگونه خطايی]
نگهبانی می‌كنند در حالی كه نماز را برپا می‌دارند [اصلاحگرند]،
بی‌ترديد ما پاداش مصلحان را تباه نمی‌كنيم.

دروس تسلسلى اصول فقه قرآنی:

شماره عنوان تاريخ گوش کردن دانلود
۱ مقدمه اصول‏ ۱۳ / ۷ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه اول دانلود فایل صوتی جلسه اول
۲ مقدمه اصول‏ ۱۴ / ۷ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه دوم دانلود فایل صوتی جلسه دوم
۳ مقدمه اصول‏ ۱۵ / ۷ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه سوم دانلود فایل صوتی جلسه سوم
۴ مقدمه اصول‏ ۱۸ / ۷ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه چهارم دانلود فایل صوتی جلسه چهارم
۵ مقدمه اصول‏ ۱۹ / ۷ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه پنجم دانلود فایل صوتی جلسه پنجم
۶ حقیقت شرعیه ۲۰ / ۷ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه ششم دانلود فایل صوتی جلسه ششم
۷ حقیقت شرعیه ۲۱ / ۷ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه هفتم دانلود فایل صوتی جلسه هفتم
۸ مشترک ۲۵ / ۷ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه هشتم دانلود فایل صوتی جلسه هشتم
۹ مشترک ۲۶ / ۷ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه نهم دانلود فایل صوتی جلسه نهم
۱۰ المشتق ۲۷ / ۷ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه دهم دانلود فایل صوتی جلسه دهم
۱۱ مفهوم ۲۸ / ۷ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه یازدهم دانلود فایل صوتی جلسه یازدهم
۱۲ مفهوم ۲۹ / ۷ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه دوازدهم دانلود فایل صوتی جلسه دوازدهم
۱۳ اوامر و نواهى ۲ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه سیزدهم دانلود فایل صوتی جلسه سیزدهم
۱۴ امر و نهى ۳ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه چهاردهم دانلود فایل صوتی جلسه چهاردهم
۱۵ امر و نهى ۴ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه پانزدهم دانلود فایل صوتی جلسه پانزدهم
۱۶ امر و نهى ۵ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه شانزدهم دانلود فایل صوتی جلسه شانزدهم
۱۷ مقدمه واجب ۶ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه هفدهم دانلود فایل صوتی جلسه هفدهم
۱۸ مقدمه واجب ۹ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه هجدهم دانلود فایل صوتی جلسه هجدهم
۱۹ نهى مقتضى فساد منهى عنه است ۱۰ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه نوزدهم دانلود فایل صوتی جلسه نوزدهم
۲۰ اجتماع امر و نهى‏ ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه بیستم دانلود فایل صوتی جلسه بیستم
۲۱ اجتماع امر و نهى‏ ۱۲ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه بیست و یکم دانلود فایل صوتی جلسه بیست و یکم
۲۲ فور و تراخى ۱۳ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه بیست و دوم دانلود فایل صوتی جلسه بیست و دوم
۲۳ هل الامر بشى‏ء یقتضى النّهى عن ضدّه ۱۶ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه بیست و سوم دانلود فایل صوتی جلسه بیست و سوم
۲۴ عام و خاص ۲۳ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه بیست و چهارم دانلود فایل صوتی جلسه بیست و چهارم
۲۵ عام و خاص ۲۴ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه بیست و پنجم دانلود فایل صوتی جلسه بیست و پنجم
۲۶ مطلق و مقید ۲۵ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه بیست و ششم دانلود فایل صوتی جلسه بیست و ششم
۲۷ مطلق و مقید ۲۶ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه بیست و هفتم دانلود فایل صوتی جلسه بیست و هفتم
۲۸ استثناء بعد مستثنیات عدة ۲۷ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه بیست و هشتم دانلود فایل صوتی جلسه بیست و هشتم
۲۹ استثناء، مجمل، مبین ۳۰ / ۸ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه بیست و نهم دانلود فایل صوتی جلسه بیست و نهم
۳۰ مجمل و مبین ۱ / ۹ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه سی ام دانلود فایل صوتی جلسه سی ام
۳۱ نصوص و ظواهر کتاب‏ ۲ / ۹ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه سی و یکم دانلود فایل صوتی جلسه سی و یکم
۳۲ نصوص و ظواهر کتاب‏ ۳ / ۹ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه سی و دوم دانلود فایل صوتی جلسه سی و دوم
۳۳ نسخ ۴ / ۹ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه سی و سوم دانلود فایل صوتی جلسه سی و سوم
۳۴ نسخ ۸ / ۹ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه سی و چهارم دانلود فایل صوتی جلسه سی و چهارم
۳۵ ادلّه شرعیه ۹ / ۹ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه سی و پنجم دانلود فایل صوتی جلسه سی و پنجم
۳۶ ادلّه شرعیه ۱۰ / ۹ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه سی و ششم دانلود فایل صوتی جلسه سی و ششم
۳۷ ظاهر کتاب ۱۷ / ۹ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه سی و هفتم دانلود فایل صوتی جلسه سی و هفتم
۳۸ انسداد باب علم ۲۱ / ۹ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه سی و هشتم دانلود فایل صوتی جلسه سی و هشتم
۳۹ عقل ۲۳ / ۹ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه سی و نهم دانلود فایل صوتی جلسه سی و نهم
۴۰ برائت ۲۸ / ۹ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه چهلم دانلود فایل صوتی جلسه چهلم
۴۱ برائت ۲۹ / ۹ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه چهل و یکم دانلود فایل صوتی جلسه چهل و یکم
۴۲ استصحاب ۳۰ / ۹ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه چهل و دوم دانلود فایل صوتی جلسه چهل و دوم
۴۳ استصحاب، اصل و دلیل ۱ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه چهل و سوم دانلود فایل صوتی جلسه چهل و سوم
۴۴ اصل، دلیل، تعادل و تراجیح ۲ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه چهل و چهارم دانلود فایل صوتی جلسه چهل و چهارم
۴۵ تعادل و تراجیح، خلاصه ادله شرعیه ۵ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه چهل و پنجم دانلود فایل صوتی جلسه چهل و پنجم
۴۶ خلاصه اصول عملیه ۶ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه چهل و ششم دانلود فایل صوتی جلسه چهل و ششم
۴۷ خلاصه اصول عملیه ۸ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه چهل و هفتم دانلود فایل صوتی جلسه چهل و هفتم
۴۸ خلاصه اصول عملیه در مقابل ادله شرعیه‏ ۹ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه چهل و هشتم دانلود فایل صوتی جلسه چهل و هشتم
۴۹ الضوابط الفقهیه فى القرآن ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه چهل و نهم دانلود فایل صوتی جلسه چهل و نهم
۵۰ اصول استنباط -اصل ۱ ـ اجتهاد و تقلید ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه پنجاهم دانلود فایل صوتی جلسه پنجاهم
۵۱ اصل ۱ ـ اجتهاد و تقلید ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه پنجاه و یکم دانلود فایل صوتی جلسه پنجاه و یکم
۵۲ اصل ۱ ـ اجتهاد و تقلید ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه پنجاه و دوم دانلود فایل صوتی جلسه پنجاه و دوم
۵۳ اصل ۱ ـ اجتهاد و تقلید ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه پنجاه و سوم دانلود فایل صوتی جلسه پنجاه و سوم
۵۴ اصل ۲ - لامسّ للقرآن الا للمطهرین ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه پنجاه و چهارم دانلود فایل صوتی جلسه پنجاه و چهارم
۵۵ اصل ۲ - لامسّ للقرآن الا للمطهرین ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه پنجاه و پنجم دانلود فایل صوتی جلسه پنجاه و پنجم
۵۶ اصل ۳ - الضوابط القرآنیة کافیة
دومین سالگرد فاجعه حمله به درس تفسیر قرآن
۲۲ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه پنجاه و ششم دانلود فایل صوتی جلسه پنجاه و ششم
۵۷ اصل ۴ - تمسّک بالکتاب ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه پنجاه و هفتم دانلود فایل صوتی جلسه پنجاه و هفتم
۵۸ اصل ۵ - کفایة القرآن دون کفؤ الّا هامشیاً ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه پنجاه و هشتم دانلود فایل صوتی جلسه پنجاه و هشتم
۵۹ اصل ۶ - وجوب اظهار الحق و حرمة کتمانه
اصل ۷ ـ الأسوة الحستة برسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)
۲۷ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه پنجاه و نهم دانلود فایل صوتی جلسه پنجاه و نهم
۶۰ اصل ۹ - الشارع هو اللَّه وحده لا شریک له ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه شصتم دانلود فایل صوتی جلسه شصتم
۶۱ اصل ۱۱ - شورى‏ ۳ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه شصت و یکم دانلود فایل صوتی جلسه شصت و یکم
۶۲ اصل ۱۱ - شورى‏ ۴ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه شصت و دوم دانلود فایل صوتی جلسه شصت و دوم
۶۳ اصل ۱۳ - وجوب الاستعفاف فى النوامیس‏ ۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه شصت و سوم دانلود فایل صوتی جلسه شصت و سوم
۶۴ اصل ۱۴ - لا ضرر و لا ضرار ۷ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه شصت و چهارم دانلود فایل صوتی جلسه شصت و چهارم
۶۵ اصل ۱۴ - لا ضرر و لا ضرار ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه شصت و پنجم دانلود فایل صوتی جلسه شصت و پنجم
۶۶ اصل ۱۵ - انّما الاعمال بالنّیات‏ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه شصت و ششم دانلود فایل صوتی جلسه شصت و ششم
۶۷ اصل ۱۵ - انّما الاعمال بالنّیات ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه شصت و هفتم دانلود فایل صوتی جلسه شصت و هفتم
۶۸ اصل ۱۶ - اصالة الحلّ ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه شصت و هشتم دانلود فایل صوتی جلسه شصت و هشتم
۶۹ اصل ۱۷ - اصالة السعى ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه شصت و نهم دانلود فایل صوتی جلسه شصت و نهم
۷۰ اصل ۱۸ - اصالة الحَظْر عن الأکل و الایکال بالباطل‏
اصل ۱۹- عدم الحرج و العسر
۱۹ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه هفتادم دانلود فایل صوتی جلسه هفتادم
۷۱ اصل ۲۰ - عدم الغرر ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه هفتاد و یکم دانلود فایل صوتی جلسه هفتاد و یکم
۷۲ اصل ۲۱ - القرعة ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه هفتاد و دوم دانلود فایل صوتی جلسه هفتاد و دوم
۷۳ اصل ۲۱ - القرعة ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه هفتاد و سوم دانلود فایل صوتی جلسه هفتاد و سوم
۷۴ اصل ۲۲ - الامین مؤتمن لا یضمن ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه هفتاد و چهارم دانلود فایل صوتی جلسه هفتاد و چهارم
۷۵ اصل ۲۳ - اتلاف ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۷۱ پخش فایل صوتی جلسه هفتاد و پنجم دانلود فایل صوتی جلسه هفتاد و پنجم
۷۶ اصل ۲۴ - الاشتراک فى التکالیف‏ ۱۵ / ۱ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هفتاد و ششم دانلود فایل صوتی جلسه هفتاد و ششم
۷۷ اصل ۲۵ - قاعده میسور ۱۶ / ۱ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هفتاد و هفتم دانلود فایل صوتی جلسه هفتاد و هفتم
۷۸ اصل ۲۷ - لا اجرة فى فعل الواجبات و ترک المحرمات ۱۷ / ۱ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هفتاد و هشتم دانلود فایل صوتی جلسه هفتاد و هشتم
۷۹ اصل ۲۷ - لا اجرة فى فعل الواجبات و ترک المحرمات ۱۸ / ۱ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هفتاد و نهم دانلود فایل صوتی جلسه هفتاد و نهم
۸۰ اصل ۲۷ و ۲۸ - تتمه واجبات و بحث تقیه ۲۱ / ۱ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هشتادم دانلود فایل صوتی جلسه هشتادم
۸۱ اصل ۲۸ و ۲۹ - الاسلام یجبّ ما قبله ۲۲ / ۱ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هشتاد و یکم دانلود فایل صوتی جلسه هشتاد و یکم
۸۲ اصل ۲۹ - الاسلام یجبّ ما قبله ۲۳ / ۱ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هشتاد و دوم دانلود فایل صوتی جلسه هشتاد و دوم
۸۳ اصل ۳۰ - حرمة ابطال الاعمال‏ ۲۴ / ۱ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هشتاد و سوم دانلود فایل صوتی جلسه هشتاد و سوم
۸۴ اصل ۳۱ - لا سبیل للکافرین على المؤمنین‏ ۲۵ / ۱ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هشتاد و چهارم دانلود فایل صوتی جلسه هشتاد و چهارم
۸۵ اصل ۳۲ - حلّ الطّیبات و حرمة الخبائث ۲۹ / ۱ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هشتاد و پنجم دانلود فایل صوتی جلسه هشتاد و پنجم
۸۶ اصل ۳۳ - حرمة ما اثمه اکبر من نفعه ۳۰ / ۱ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هشتاد و ششم دانلود فایل صوتی جلسه هشتاد و ششم
۸۷ اصل ۳۴ - حرمة تبذیر و اسراف‏ ۳۱ / ۱ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هشتاد و هفتم دانلود فایل صوتی جلسه هشتاد و هفتم
۸۸ اصل ۳۵ - حرمة معونة الظالمین ۱ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هشتاد و هشتم دانلود فایل صوتی جلسه هشتاد و هشتم
۸۹ اصل ۳۶ - حرمة الکَوْن فى مجلس الظّلم الّا نهیاً أو إضطراراً ۴ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه هشتاد و نهم دانلود فایل صوتی جلسه هشتاد و نهم
۹۰ اصل ۳۸ - سبیل المؤمنین‏ ۵ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه نودم دانلود فایل صوتی جلسه نودم
۹۱ اصل ۴۰ و ۴۱ - حرمة نقض العهد الصالح و اصل شعائر اللَّه ۶ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه نود و یکم دانلود فایل صوتی جلسه نود و یکم
۹۲ اصل ۴۱ - شعائر اللَّه تعالى ۷ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه نود و دوم دانلود فایل صوتی جلسه نود و دوم
۹۳ اصل ۴۲ - وجوب اعتزال الاذى ۸ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه نود و سوم دانلود فایل صوتی جلسه نود و سوم
۹۴ اصل ۴۳ ـ الانفاق العفو
اصل ۴۴ - و جوب التقوى المستطاعة
۱۱ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه نود و چهارم دانلود فایل صوتی جلسه نود و چهارم
۹۵ اصل ۴۵ ـ الإعتداء بالمثل
اصل ۴۶ ـ حرمة الإلقاء إلی التّهلکة
۱۲ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه نود و پنجم دانلود فایل صوتی جلسه نود و پنجم
۹۶ اصل ۴۸ ـ الطهارة المطلقة
اصل ۵۱ ـ خلع النّعلین بالواد المقدّس
اصل ۶۱ ـ حرثیة النّساء
اصل ۶۳ ـ مماثلة حقوق الزّوجین
اصل ۶۵ ـ عدم جواز نکاح و إنکاح الداعین إلی النار
۱۴ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه نود و ششم دانلود فایل صوتی جلسه نود و ششم
۹۷ اصل ۶۶ ـ یحرّم من الرضاع ما یحرّم من الرّضاعة ۱۸ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه نود و هفتم دانلود فایل صوتی جلسه نود و هفتم
۹۸ اصل ۶۷ - الطلاق بید من أخذ بالساق رجلاً أوالمرأة عند العسر أو الحرج ۱۹ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه نود و هشتم دانلود فایل صوتی جلسه نود و هشتم
۹۹ اصل ۶۸ - عدم عدة بعد الفراق الا لحمل أو احتماله أو موت الزوج ۲۰ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه نود و نهم دانلود فایل صوتی جلسه نود و نهم
۱۰۰ اصل ۷۳ و ۸۵ - حرمة السّبّ الاستسباب و حلیة الانعام الا ما ذکر فى القرآن‏ ۲۱ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه صدم دانلود فایل صوتی جلسه صدم
۱۰۱ اصل ۸۷ و ۸۸ - عدم التزکیه و صید البحر ۲۲ / ۲ / ۱۳۷۲ پخش فایل صوتی جلسه صد و یکم دانلود فایل صوتی جلسه صد و یکم
دروس متفرقه اصول فقه قرآنی:
شماره عنوان تاريخ گوش کردن دانلود
۱۰۲ اصول کلى - نهى از اتّباع غیرعلم ۱۵ / ۸ / ۱۳۶۵ پخش فایل صوتی جلسه صد و دوم دانلود فایل صوتی جلسه صد و دوم
۱۰۳ اصول کلى - عمومات و اطلاقات ۱۶ / ۸ / ۱۳۶۵ پخش فایل صوتی جلسه صد و سوم دانلود فایل صوتی جلسه صد و سوم
۱۰۴ ظن و علم و عام و خاص ۱۷ / ۸ / ۱۳۶۵ پخش فایل صوتی جلسه صد و چهارم دانلود فایل صوتی جلسه صد و چهارم
۱۰۵ تتمه عام و خاص و مطلق و مقید - باب علم مُنسدّ نیست
اواخر این درس، عرفانى است
۱۸ / ۸ / ۱۳۶۵ پخش فایل صوتی جلسه صد و پنجم دانلود فایل صوتی جلسه صد و پنجم
۱۰۶ امر و نهى ۱۹ / ۸ / ۱۳۶۵ پخش فایل صوتی جلسه صد و ششم دانلود فایل صوتی جلسه صد و ششم
۱۰۷ مقدمه اصول، جلسه اول ۱۴ / ۱ / ۱۳۶۶ پخش فایل صوتی جلسه صد و هفتم دانلود فایل صوتی جلسه صد و هفتم
۱۰۸ مقدمه اصول، جلسه دوم ۱۴ / ۱ / ۱۳۶۶ پخش فایل صوتی جلسه صد و هشتم دانلود فایل صوتی جلسه صد و هشتم
۱۰۹ مقدمه ۱۳۶۶ پخش فایل صوتی جلسه صد و نهم دانلود فایل صوتی جلسه صد و نهم
۱۱۰ مقدمه - حقیقت شرعیه و مجاز ۱۳۶۶ پخش فایل صوتی جلسه صد و دهم دانلود فایل صوتی جلسه صد و دهم
۱۱۱ القواعد الفقهیه ۱۳۶۶ پخش فایل صوتی جلسه صد و یازدهم دانلود فایل صوتی جلسه صد و یازدهم
۱۱۲ القواعد الفقهیه ۱۳۶۶ پخش فایل صوتی جلسه صد و دوازدهم دانلود فایل صوتی جلسه صد و دوازدهم
۱۱۳ شهادت بر پدر و مادر ۱۳۶۶ پخش فایل صوتی جلسه صد و سیزدهم دانلود فایل صوتی جلسه صد و سیزدهم
۱۱۴ اقرار العقلاء على انفسهم جائز ۱۳۶۶ پخش فایل صوتی جلسه صد و چهاردهم دانلود فایل صوتی جلسه صد و چهاردهم
۱۱۵ اقرار العقلاء على انفسهم جائز ۱۳۶۶ پخش فایل صوتی جلسه صد و پانزدهم دانلود فایل صوتی جلسه صد و پانزدهم
۱۱۶ مشترک لفظى ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و شانزدهم دانلود فایل صوتی جلسه صد و شانزدهم
۱۱۷ دلالة الامر على النهى عن ضدّه و الفور و المرة - ۲۳ رمضان ۱۴۰۹ هـ.ق ۱۱ / ۲ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و هفدهم دانلود فایل صوتی جلسه صد و هفدهم
۱۱۸ عام و خاص و مطلق و مقید ۱۲ / ۲ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و هجدهم دانلود فایل صوتی جلسه صد و هجدهم
۱۱۹ امر و نهى ۲۵ / ۲ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و نوزدهم دانلود فایل صوتی جلسه صد و نوزدهم
۱۲۰ امر و نهى ۲۶ / ۲ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و بیستم دانلود فایل صوتی جلسه صد و بیستم
۱۲۱ امر و نهى ۲۹ / ۲ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و بیست و یکم دانلود فایل صوتی جلسه صد و بیست و یکم
۱۲۲ مقدمه واجب ۳۰ / ۲ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و بیست و دوم دانلود فایل صوتی جلسه صد و بیست و دوم
۱۲۳ مقدمه واجب ۳ / ۳ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و بیست و سوم دانلود فایل صوتی جلسه صد و بیست و سوم
۱۲۴ هل النهى یقتضى فساد المنهى عنه ۷ / ۳ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و بیست و چهارم دانلود فایل صوتی جلسه صد و بیست و چهارم
۱۲۵ قرآن با حدیث نسخ نمى ‏شود ۱۶ / ۶ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و بیست و پنجم دانلود فایل صوتی جلسه صد و بیست و پنجم
۱۲۶ قرآن با حدیث نسخ نمى ‏شود ۲۳ / ۶ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و بیست و ششم دانلود فایل صوتی جلسه صد و بیست و ششم
۱۲۷ عقل‏ ‏‏‏ ۲۴ / ۶ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و بیست و هفتم دانلود فایل صوتی جلسه صد و بیست و هفتم
۱۲۸ تتمة حول العقل ۲۵ / ۶ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و بیست و هشتم دانلود فایل صوتی جلسه صد و بیست و هشتم
۱۲۹ شارع، فقط خداى متعال است ۲۲ / ۸ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و بیست و نهم دانلود فایل صوتی جلسه صد و بیست و نهم
۱۳۰ شارع، فقط خداى متعال است ۲۳ / ۸ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و سی ام دانلود فایل صوتی جلسه صد و سی ام
۱۳۱ ضوابط کلى در اصول‏ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و سی و یکم دانلود فایل صوتی جلسه صد و سی و یکم
۱۳۲ ضوابط کلى در اصول ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۶۸ پخش فایل صوتی جلسه صد و سی و دوم دانلود فایل صوتی جلسه صد و سی و دوم
۱۳۳ اصول عملیه ۵ / ۷ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و سی و سوم دانلود فایل صوتی جلسه صد و سی و سوم
۱۳۴ اصول عملیه ۶ / ۷ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و سی و چهارم دانلود فایل صوتی جلسه صد و سی و چهارم
۱۳۵ طهارت ۷ / ۷ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و سی و پنجم دانلود فایل صوتی جلسه صد و سی و پنجم
۱۳۶ حلّیت طیبات و حرمت خبائث ۱۲ / ۷ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و سی و ششم دانلود فایل صوتی جلسه صد و سی و ششم
۱۳۷ طیبات و خبائث ۱۳ / ۷ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و سی و هفتم دانلود فایل صوتی جلسه صد و سی و هفتم
۱۳۸ ولادت با سعادت رسول الله (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم)‏ ۱۶ / ۷ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و سی و هشتم دانلود فایل صوتی جلسه صد و سی و هشتم
۱۳۹ لاضرر ۱۰ / ۸ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و سی و نهم دانلود فایل صوتی جلسه صد و سی و نهم
۱۴۰ لاضرر ۱۷ / ۸ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و چهلم دانلود فایل صوتی جلسه صد و چهلم
۱۴۱ لاضرر و لاضرار ۲۴ / ۸ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و چهل و یکم دانلود فایل صوتی جلسه صد و چهل و یکم
۱۴۲ القواعد الفقهیه ۳۰ / ۸ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و چهل و دوم دانلود فایل صوتی جلسه صد و چهل و دوم
۱۴۳ تتمه لا ضرر ۸ / ۹ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و چهل و سوم دانلود فایل صوتی جلسه صد و چهل و سوم
۱۴۴ لا حرج و لا عسر ۱۵ / ۹ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و چهل و چهارم دانلود فایل صوتی جلسه صد و چهل و چهارم
۱۴۵ نفى عسر ۲۲ / ۹ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و چهل و پنجم دانلود فایل صوتی جلسه صد و چهل و پنجم
۱۴۶ مبحث غرر ۶ / ۱۰ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و چهل و ششم دانلود فایل صوتی جلسه صد و چهل و ششم
۱۴۷ مبحث غرر ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و چهل و هفتم دانلود فایل صوتی جلسه صد و چهل و هفتم
۱۴۸ مبحث قرعه
دو روز پیش از فاجعه حمله و تعرّض دوّم به درس خارج فقه قرآنى
۲۰ / ۱۰ / ۱۳۶۹ پخش فایل صوتی جلسه صد و چهل و هشتم دانلود فایل صوتی جلسه صد و چهل و هشتم

.